Française和通信部长Aur é lie Filippetti欢迎Comedie-M á Théâtre Ephémère与利比亚文化和民间社会部就2013年12月18日星期三购买 í a达成的协议。
除了Maison de Molière ó n设计的Théâtre Ephémère ó n所代表的象征性力量之外,本次销售展示了法国在剧院,橱柜和木制框架艺术生产领域的专门知识
Aur é lie Filippetti很高兴Théâtre Ephémère终于找到了一条路,而且皇宫的范围很快就能恢复其全部空间。