François ROUET
april 2009
8 p.

13,505 enterprises

1.914 millions euros turnover

9,000 jobs