MASQUES MOSSI


masque Karanga  masque Karanga  masque Wan Silga  masque antilope cheval 
KARANGA  KARANGA  WAN SILGA  ANTILOPE CHEVAL 
  masque cimier zazaigo  masque cimier zazaigo   
  CIMIER ZAZAIGO  CIMIER ZAZAIGO